MBC Senteret

--

--

Jeg liker å gå lange turer med hunden min langs stranden med sand mellom føttene mine, det beskriver meg best, en livsnyter. kosmetikk og skjønnhet også.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Linnea doff

Linnea doff

Jeg liker å gå lange turer med hunden min langs stranden med sand mellom føttene mine, det beskriver meg best, en livsnyter. kosmetikk og skjønnhet også.